Ministerial Staff

Ministerial Staff

Sh. Naresh Kumar Clerk

Sh. Sanjeev Nanda Clerk

Sh. Narain Dutt Sharma Lab. Assitant.

Sh. Hari Ram Peon

Sh. Anusuya Parshad Peon

Sh. Banwari Singh Mali

Sh. Digamber Singh Mali

Sh. Brij Pal S/Sewak